Wedstrijdreglement

Algemeen

Veiligheid voor deelnemers staat voorop. Het is het belangrijkste item voor de jaarlijkse bedrijven wedstrijd. Regels zijn er om nageleefd te worden. Toch is sportief gedrag met het oog op veiligheid voor deelnemers en materiaal een zwaarwegend argument bij een te behandelen protest.

Op deze wedstrijd is het zeilwedstrijdreglement van het K.N.W.V. en de I.Y.R.U. van toepassing tenzij hieronder anders vermeld. In de betonde vaargeul geldt alleen BPR.

Bijzonderheden en veranderingen van deze bepalingen worden bekendgemaakt tijdens het palaver en staan op het mededelingen bord vermeld.

De rondingboeien zijn geel van kleur.

Als een rondingboei niet meer op de plaats ligt wordt de functie overgenomen door een bijboot, herkenbaar aan de vlag W.

Bij elke fout tegen het zeilwedstrijdreglement in deel 2 moet een strafronde uitgevoerd worden, een zogenaamde 360º draai. Deze strafronde moet direct na de fout uitgevoerd worden zonder andere deelnemers te hinderen.

Bij weinig wind is bomen toegestaan.

Start
De starttijd wordt bekend gemaakt tijdens het palaver en staat vermeld op het mededelingenbord. Het streven is om te starten 12.30 uur.

Het startschip is herkenbaar aan de Elburger vlag.

Alle deelnemende schepen starten vanaf achter het anker.

Alle schepen moeten 5 minuten voor de start voor anker liggen achter de toegewezen startboei. Schepen die op het 5 minutensein nog niet voor anker liggen, moeten op straffe van niet geklasseerd worden, uit het startveld gaan en achter het startveld, op aanwijzing van de organisatie, positie kiezen. Daarbij kan de motor gebruikt worden met voorbijgaan aan de sanctie vermeld in artikel 11.

Het is verboden om tijdens de wedstrijd gebruik te maken van de motor behalve tijdens een “man over boord manoeuvre”, voor het verlenen van assistentie of in elk ander noodgeval. Meld de bijzonderheden direct na het finishen aan de wedstrijdleiding op het startschip.

Voor de start zijn alle zeilen gestreken. Op het startsein wordt het anker gelicht en kunnen de zeilen gehesen worden. Indien deze handelingen voor het startsein worden ingezet, wordt een tijdstraf gegeven vast te stellen door de wedstrijdleiding.

Bij de start is de kluiverboom omhoog c.q. naar binnen gehaald.

De bijzeilen (incl. kluiverboom met kluiver) mogen niet worden gebruikt. Alleen als op het palaver expliciet wordt vermeldt dat het is toegestaan dan mogen de bijzeilen ná het ronden van het eerste merkteken worden gehesen.

De startprocedure wijkt af van de standaard methode en geschiedt als volgt:

  • 5 minutensein is een lang geluidsein plus hijsen P-vlag.
  • startsein is drie lange geluidseinen (of een knal signaal) tegelijk met het strijken van de P-vlag.
  • te vroeg gestarte schepen worden niet individueel teruggeroepen maar krijgen een tijdstraf opgelegd.
  • bij uitstel van de start wordt de ‘onderscheidingswimpel’ gehesen. Eén minuut na het strijken van de ‘onderscheidingswimpel’ volgt het 5 minutensein uit artikel 14 en wordt de startprocedure voortgezet.

Indien de start wordt uitgesteld nadat het 5 minutensein is gegeven, wordt de ‘onderscheidingswimpel’ gehesen en volgt een kort geluidsein.

Eén minuut na het strijken van het ‘onderscheidingssein’ wordt het 5 minuutsein gegeven en wordt de startprocedure voortgezet.

Indien de baan meer dan één keer (1x) moet worden afgelegd, wordt dat met een wit bord met een zwart cijfer aangeduid.

Inkorten van de baan. Het inkorten van de baan wordt aangegeven door het hijsen van de onderscheidingswimpel op het finishschip.

Finish
De finish is tussen het merkteken van de baan en het start/finishschip.Het finishschip is te herkennen aan een gehesen blauwe vlag. Bij het finishen wordt een geluid signaal gegeven.

Als er een afkorting van de baan plaatsvindt, wordt het finish schip bij een rondingboei neer gelegd. De finish lijn is tussen het merkteken en het finish schip. Alle deelnemers dienen dan direct te gaan finishen.

Protest
Bij een protest moet de rode protestvlag gevoerd worden tot het wedstrijdcomité dit genoteerd heeft.

Een protest dient direct bij het finishen gemeld te worden aan boord van het finishschip.

De kosten voor het behandelen van een protest bedragen één fles Elburger Bitter, te voldoen bij het indienen van het protest. Zonder betaling wordt het protest niet in behandeling genomen.

Voor het vervolg en de afhandeling van protesten worden de (verwachte)  oproeptijden vermeld op het mededelingenbord.

In die gevallen waar het wedstrijdcomité dat wenselijk acht, kan zij een deelnemer straffen voor handelingen welke in de ogen van het wedstrijdcomité ongewenst zijn.

Bij een eventuele calamiteit kan een deelnemer de wedstrijd verlaten. Wel dient men zich zo spoedig mogelijk af te melden bij het start/finish-schip.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de Bedrijven wedstrijd geschiedt geheel op eigen risico.

Het organiserende comité, de leiding van deze wedstrijd noch de Stichting tot Behoud van Elburger Botters zijn aansprakelijk voor enige vorm van schade die voor, tijdens of na de tocht ontstaat of op enigerlei wijze voortkomt uit deelnemen aan dit evenement.

Bezwaar hiertegen dient u voor de start van de wedstrijd schriftelijk kenbaar te maken bij het organiserende comité.

Een dergelijk bezwaar zal worden gevolgd door het uitschrijven van het schip en haar bemanning als deelnemer aan de wedstrijd.

Er vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats. De eventueel ontvangen vergoeding dient te worden terug betaald.